Webinar "Accelerate Your Engineering Simulations with the Tygron Platform." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Hollands Midden brengt overstromingsrisico in kaart

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de eerste helft van 2019 een zogenaamde impactanalyse hoogwater uitgevoerd. Hoogheemraadschap Rijnland maakte daarvoor gebruik van de watermodule van het Tygron Platform.

Het doel van een impactanalyse is onder meer om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van het gebied bij ernstige wateroverlast of overstromingen. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de risico’s voor mensen, dieren, kwetsbare objecten en vitale infrastructuur in het gebied. Ook kijkt men naar de keteneffecten die kunnen optreden. Impactanalyses worden door alle veiligheidsregio’s in Nederland zelf uitgevoerd voor hun eigen gebied. Dat is zo afgesproken vanuit de Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO).

Meest laaggelegen

Er zijn verschillende typen overstromingen, maar in deze analyse is specifiek gekeken naar overstroming van polders langs het regionale watersysteem door het overlopen of bezwijken van zogenaamd boezemwaterkeringen. De gevolgen van een doorbraak kan per polder sterk variëren. Het is onder meer afhankelijk van de grootte en de diepteligging van de polder en de bresgrootte. De veiligheidsregio Hollands Midden heeft enkele van de meest laaggelegen gebieden in Nederland, dus het risico is heel reëel.

Om de verschillen goed in beeld te brengen, is bij deze analyse gekozen om verschillende type polders onder de loep te nemen. Deze drie polderclusters vormen een doorsnee van de regio en verschillen in kenmerken zoals: grootte, diepte en verhouding stedelijk/landelijk. Hierdoor geeft het resultaat van de impactanalyses een goed beeld van het effect dat een dijkdoorbraak in het gebied zou kunnen hebben.

Interactieve sessie

Jan Jelle Reitsma – Hoogheemraadschap Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de overstromingsmodule van de Tygron Engine gebruikt om het effect van een doorbraak van een polderkering in beeld te brengen. Jan Jelle Reitsma, adviseur bij Rijnland: “Tijdens een interactieve sessie begin maart 2019 zijn de resultaten van de overstromingsberekeningen voor de drie clusters met een groot aantal partijen besproken, waaronder gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en telecombedrijven. Aan de hand hiervan is in beeld gebracht wat het effect is op het gebied en wat de mogelijkheden zijn bij een eventuele evacuatie. Ook hebben we gekeken welke keteneffecten kunnen optreden.”

Veiligheidsregio Hollands Midden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden (18 gemeenten in Zuid Holland) bereiden politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten zich samen met partners voor op risico’s, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken en door het opstellen van plannen om incidenten te voorkomen en bestrijden

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.