Een integraal model voor een klimaatadaptief stedelijk watersysteem

Tygron partner Aveco de Bondt ondersteunt gemeenten en waterschappen bij hun uitdagingen: omgevingsvisie, stedelijke uitbreiding en klimaatadaptatie vragen immers om inzicht in de watersystemen. Aveco de Bondt heeft daarom op basis van het Tygron Platform een interactief ontwerpplatform ontwikkeld om samen met stakeholders een passend ontwerp te maken – zowel op lokaal als op regionaal niveau. In dit filmpje legt Aveco de Bondt uit hoe dat werkt:

Een van de projecten op regionale schaal die worden genoemd is het project voor Hoogheemraadschap van Delfland en 10 gemeentes waarin het watersysteem van twee zuiveringsinstallaties bij extreme neerslag in beeld wordt gebracht. Zo komen kwetsbare locaties in beeld en wordt duidelijk hoe het watersysteem kan worden geoptimaliseerd. Omdat er met het Tygron Platform inzicht is op verschillende schalen is het mogelijk om gebiedsgericht te werk te gaan. Zo kan er gekeken worden of maatregelen op lokaal niveau effectief zijn en ook bijdragen op regionaal niveau.

Het watersysteem omvat de riolering, maaiveld en oppervlaktewater in stedelijk en landelijk gebied. Om dit geheel inzichtelijk te maken heeft Aveco de Bondt een integraal model gebouwd, waarbij er een koppeling is gelegd tussen de rekenmodules van Infoworks en Tygron.

Zie voor meer informatie over dit project:  

https://www.avecodebondt.nl/nl/projecten/detail/optimalisatie-afvalwaterzuivering-harnaschpolder 

En voor meer informatie over de koppeling:

https://www.tygron.com/nl/2020/11/25/communicerende-modellen-voor-een-integraal-beeld-van-het-afvalwatersysteem/