PRIVACYVERKLARING TYGRON

Tygron B.V. (“wij” of “ons”) verwerkt informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar bent (“persoonsgegevens”), met betrekking tot het leveren van haar platform en gerelateerde diensten.

Voor zover u ons uw persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld via ons contactformulier of door u te registreren voor de Tygron Index, is deze Privacy Statement van toepassing en wordt beschreven hoe wij, in de rol van beheerder, uw persoonsgegevens verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken in overeenstemming met het Algemeen Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Identiteit en contact 

Tygron B.V.
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL The Hague
E: info@tygron.com

Persoonsgegevens en verwerkingsdoel

 

Tygron Index

Wanneer u zich vrijwillig aanmeldt voor de Tygron Index, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • Naam van de verkoper
  • De informatie die u ons geeft in het ‘Bericht’-veld

Wij hebben deze persoonlijke gegevens nodig om uw accountregistratie voor de Tygron Index te voltooien en u toegang te geven tot de inhoud van de Tygron Index.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u incidenteel informatie te sturen over de Index, het Tygron platform en/of andere diensten, evenementen of publicaties van Tygron. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven via een opt-out-link.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het online contactformulier, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • De informatie die u ons geeft in het ‘Bericht’-veld

Wij hebben deze persoonlijke gegevens nodig om contact met u op te nemen en te reageren op uw vraag of bericht.

Persoonlijke gegevens die wij met derden delen

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij het vereist is door

  • toezichthoudende instanties of instellingen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om de inhoud en het gebruik van onze websites te optimaliseren en te verbeteren, verzamelen wij gegevens over het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Zie voor meer informatie hierover: https://www.tygron.com/nl/cookies-beleid/

Uw persoonlijke gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de overdracht van persoonlijke gegevens aan derden of landen buiten de EER noodzakelijk is, houden wij rekening met de wettelijke vereisten die daarmee verband houden.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerd toegang en misbruik. Meer informatie over onze gegevensbeveiligingsmaatregelen vindt u op: https://www.tygron.com/nl/i-veiligheid/

Uw rechten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, of in overeenstemming met een toepasselijke wettelijke bewaartermijn. U kunt te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is het mogelijk dat wij u geen toegang meer kunnen verlenen tot de Tygron Index of andere diensten van Tygron.

U heeft ook het recht om inzage, correctie, aanvulling of transfer van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u ons verzoeken bepaalde verwerkingen te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Eventuele vragen of klachten over uw privacy kunt u aan ons richten via de hierboven beschreven contactgegevens. Na ontvangst zullen wij uw verzoek beoordelen en reageren binnen de geldende wettelijke voorwaarden.

Voor de volledigheid merken wij ook op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring, inclusief eventuele geschillen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring unitair te wijzigen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd. Het wordt aanbevolen om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen of updates.