onderwijs_banner

Bodemdaling

Bereken veenbodemdaling en consequenties daarvan. Verken met belanghebbenden maatregelen om effecten te beperken

Bodemdaling in veenweidegebieden is in Nederland een groot probleem. Veengrond is namelijk overal aanwezig in Nederland. Veel wordt ingezet als landbouwgrond, maar er zijn ook complete woonplaatsen op gebouwd. Omdat veen onderhevig is aan oxidatie en inklinking, zakt de bodem ongelijkmatig. Met grote gevolgen voor de bebouwing en de agricultuur.

Deze daling levert tal van problemen op, zoals scheurschade in gebouwen, breuken in het wegdek en ondergrondse leidingen en een toenemend verschil tussen het water achter de dijken en het land dat droog gehouden moet worden. Bodemdaling is daarom een groot maatschappelijke probleem.

De meest voor de hand liggende oplossing is het stoppen van de oxidatie van het veen door de grondwaterstand hoog te houden. Veen dat onder water staat oxideert niet en daalt daardoor minder snel. Maar dit middel heeft ook z’n nadelen. Een nattere bodem zorgt voor vochtschade in woningen, gewasschade en verminderde wateropslag in het geval van ernstige regenval.

Tygron heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden RE:PEAT ontwikkeld, een instrument dat de bodemdalingsproblematiek inzichtelijk maakt. Verschillende partijen (waterschap, agrariërs en gemeente) zijn binnen de tool vertegenwoordigd, ieder met hun eigen belangen en mogelijkheden. Gezamenlijk onderhandelen zij en plannen een maatregelenpakket dat hun belangen behartigd.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor bodemdaling

“Boeren, bewoners, natuurmensen: iedereen zit met elkaar aan tafel naar hetzelfde scherm te kijken. Iedereen ziet wat veenbodemdaling voor ieder van hen voor gevolgen heeft. Men kan daarop direct reageren. Veel krachtiger krijg je het niet om echt samen te gaan werken aan oplossingen.”