De Virtual River Game maakt complexe modellen inzichtelijk voor alle stakeholders

Onderzoeker Robert-Jan den Haan van Universiteit Twente ontwikkelde de Virtual River Game, een fysiek spelbord om modellen en het Tygron Geodesign platform aan te sturen. Hij beschrijft hieronder dit unieke project.

Binnen het RiverCare onderzoeksprogramma, co-gefinancierd door NWO en industriële partners waaronder Tygron, zijn we op zoek gegaan naar manieren om modellen uit de praktijk inzichtelijk te maken voor stakeholders in een serious game. De Virtual River game, het prototype dat we hebben ontwikkeld, gebruikt het Tygron Geodesign Platform, maar op een manier die niet meteen voor de hand ligt. De Virtual River game is namelijk gebaseerd op een vernieuwd concept: Een fysiek spelbord om zowel digitale modellen als het Tygron platform aan te sturen. Doorgerekende effecten worden op het spelbord zelf terug geprojecteerd en middels grafieken, diagrammen en scores in het Tygron platform.

Impressie van de Virtual River game met het fysieke spelbord met visualisaties, het Tygron Geodesign Platform op een touchscreen (foto: Deltares)

Modellen maken het mogelijk om effecten van maatregelen te evalueren. Om onze rivieren te managen gebruiken we hydrodynamische modellen om waterstroming en waterstanden te voorspellen tijdens extreme afvoeren. We gebruiken ecologische modellen om de biodiversiteit van uiterwaarden inrichtingen te voorspellen en modellen om de kosten van interventies te berekenen. Tijdens het onderzoeksproject rond de Virtual River game kwamen we erachter dat met name hydrodynamische modellen door meerdere stakeholders als een black box werd ervaren. Er ging iets het model in en er kwam iets uit, maar wat gebeurt daartussen? Hoe wordt zo’n model gebruikt om beslissingen te nemen?

Modulaire spelstenen

We zijn op zoek gegaan naar een manier om een hydrodynamisch model toegankelijk en transparant te maken in de Virtual River game. Als concept idee zijn we een fysiek spelbord gaan maken dat een fictief en abstract stukje Nederlandse rivier voorstelt. Het spelbord is een ruimtelijk gebied opgedeeld in gelijke, zeshoekige locaties. Elke locatie wordt opgevuld door twee modulaire type spelstenen: hoogte en landgebruik. Zo zijn er lage stenen om de hoofdgeul van de rivier te vormen. Iets hogere stenen vormen samen met verschillende landgebruik stenen als agrarisch gebruik, natuurlijk grasland en bos de uiterwaarden. Nog hogere stenen vormen de dijken.

Het fysieke spelbord van de Virtual River game als voorstelling van een Nederlands rivier segment

Rond het spelbord hebben we een gametafel en software ontwikkeld die het fysieke spelbord digitaal maakt. Via extra bewerkingen maken we het digitale bord geschikt voor het Delft3D Flexible Mesh hydrodynamisch model, het BIOSAFE biodiversiteit model en een zelf ontwikkeld kostenmodel. Het digitale bord wordt ook gebruikt om het Tygron Platform aan te sturen. Zo zien spelers het spelbord als virtuele wereld op het platform. Waar het landgebruik agrarisch is op het bord zien spelers koeien grazen in de virtuele wereld. Waar het landgebruik bos is op het bord zien de spelers bomen.

Virtual River game interface in het Tygron Geodesign platform

 

In de Virtual River game verkennen spelers gezamenlijk strategieën om binnen een budget de hoogwaterveiligheid en ecologische waarde van het rivier segment te verbeteren. De spelers krijgen in de game een rol en bijbehorende doelen aangewezen die overeenkomen met stakeholders in de werkelijkheid. Spelers proberen zowel de gezamenlijke doelstelling als eigen doelen te halen, maar gaat dat allemaal samen? Gezamenlijk ontwerpen, implementeren en evalueren spelers interventies zoals nevengeulen aanleggen, dijken verleggen en uiterwaardevegetatie aanpassen door het verplaatsen van speelstukken op het fysieke spelbord van de Virtual River game.

Transparant en toegankelijk

Door de koppeling van een fysiek spelbord met digitale modellen worden de effecten van interventies live doorgerekend. Terugkoppeling van de modelresultaten gebeurt door middel van visualisaties geprojecteerd op het spelbord zelf en in het Tygron Platform die spelers zien op de touchscreen gepositioneerd boven het spelbord. Spelers kunnen via het touchscreen ook visualisaties op het bord wisselen tussen hoogte, stroomsnelheden (stroompatroon), stromingsweerstand van landgebruik (hydraulische ruwheid) en eigendom. Door deze manier van terugkoppelen zien spelers de effecten van verandering terug op de plek waar ze zelf de verandering hebben gemaakt. In combinatie met het fysieke spelbord dat zelf al hoogte heeft maakt dit de modelresultaten makkelijker te interpreteren en transparant. Doordat spelers geen achtergrondkennis nodig hebben van de modellen, maar deze aansturen door simpelweg spelstenen te verplaatsen worden de modellen toegankelijk.

Verschillende visualisaties worden op het spelbord geprojecteerd (in dit geval: hoogte)

 

Inmiddels hebben we de Virtual River game in meerdere sessie toegepast, met zowel professionals als relatieve leken ten aanzien van rivier management. We zien dat het spel, middels het concept van een fysiek spelbord en digitale informatie, vooral professionals en leken in staat stelt effectief samen te werken. De combinatie is laagdrempelig, nodigt uit om te experimenteren en geeft daardoor inzichten in verschillende maatregelen en in de gebruikte modellen. Door de informatie in het spel en de kennis die professionals aan tafel brengen leren leken veel over de complexiteit van het rivier system, over de modellen die worden gebruikt, en over de rollen van stakeholders. Tegelijkertijd leren professionals over hoe andere spelers naar het probleem en oplossingen kijken. Ook zien we dat professionals specifieke lessen uit de game te halen doordat we ze een rol in het spel geven die niet eigen is aan hun rol in de werkelijkheid. Een deelnemer vanuit Rijkswaterstaat laten we bijvoorbeeld de rol van natuur manager spelen. Kortom, de Virtual River game en de vernieuwende aanpak van het fysieke spelbord als gebruikersinterface behaalt het beoogde doel.

Meer toepassingen mogelijk

We zijn de spelbord koppeling aan modellen en het Tygron Geodesign platform gaan ontwikkelen binnen de Virtual River game context, maar hebben de koppeling zelf ontwikkeld als game platform. Hetzelfde principe kan worden toegepast op andere locaties en toepassingsgebieden. Het omzetten van het fysieke spelbord naar het digitale spelbord en de koppeling met het Tygron Geodesign Platform ligt klaar en is direct toepasbaar. We zien met name potentie om het platform te gebruiken voor games over andere milieusystemen en stedelijke planning. En dat gaan we zeker verder verkennen.

Voor meer informatie, mail Robert-Jan den Haan (r.j.denhaan@utwente.nl), onderzoeker aan de Universiteit Twente.

Het Tygron Platform is al eerder ingezet in een dergelijk project waarbij spelbord en software samenwerken. In New York werd dit ingezet bij stadsplanning waar stakeholders rond een fysiek spelbord konden schuiven met spelstenen die overeen kwamen met de parameters. Het Tygron Platform rekende de nieuwe situaties door en gaf direct feedback.

Hollands Midden brengt overstromingsrisico in kaart

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de eerste helft van 2019 een zogenaamde impactanalyse hoogwater uitgevoerd. Hoogheemraadschap Rijnland maakte daarvoor gebruik van de watermodule van het Tygron Platform.

Het doel van een impactanalyse is onder meer om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van het gebied bij ernstige wateroverlast of overstromingen. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de risico’s voor mensen, dieren, kwetsbare objecten en vitale infrastructuur in het gebied. Ook kijkt men naar de keteneffecten die kunnen optreden. Impactanalyses worden door alle veiligheidsregio’s in Nederland zelf uitgevoerd voor hun eigen gebied. Dat is zo afgesproken vanuit de Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO).

Meest laaggelegen

Er zijn verschillende typen overstromingen, maar in deze analyse is specifiek gekeken naar overstroming van polders langs het regionale watersysteem door het overlopen of bezwijken van zogenaamd boezemwaterkeringen. De gevolgen van een doorbraak kan per polder sterk variëren. Het is onder meer afhankelijk van de grootte en de diepteligging van de polder en de bresgrootte. De veiligheidsregio Hollands Midden heeft enkele van de meest laaggelegen gebieden in Nederland, dus het risico is heel reëel.

Om de verschillen goed in beeld te brengen, is bij deze analyse gekozen om verschillende type polders onder de loep te nemen. Deze drie polderclusters vormen een doorsnee van de regio en verschillen in kenmerken zoals: grootte, diepte en verhouding stedelijk/landelijk. Hierdoor geeft het resultaat van de impactanalyses een goed beeld van het effect dat een dijkdoorbraak in het gebied zou kunnen hebben.

Interactieve sessie

Jan Jelle Reitsma – Hoogheemraadschap Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de overstromingsmodule van de Tygron Engine gebruikt om het effect van een doorbraak van een polderkering in beeld te brengen. Jan Jelle Reitsma, adviseur bij Rijnland: “Tijdens een interactieve sessie begin maart 2019 zijn de resultaten van de overstromingsberekeningen voor de drie clusters met een groot aantal partijen besproken, waaronder gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en telecombedrijven. Aan de hand hiervan is in beeld gebracht wat het effect is op het gebied en wat de mogelijkheden zijn bij een eventuele evacuatie. Ook hebben we gekeken welke keteneffecten kunnen optreden.”

Veiligheidsregio Hollands Midden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden (18 gemeenten in Zuid Holland) bereiden politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten zich samen met partners voor op risico’s, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken en door het opstellen van plannen om incidenten te voorkomen en bestrijden

Een terugblik op het Tygron Water Symposium 2019

In de meest recente versie van het Tygron Platform is veel aandacht voor water. In 2018 is de nieuwe watermodule samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland ontwikkeld en begin 2019 gevalideerd. Hierdoor is het Tygron Platform een betrouwbaar waterinstrument dat wordt gebruikt door een brede groep professionals in het werkveld. Tijdens het eerste Tygron Water Symposium kwamen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We pikken hier twee van de acht sessies eruit. 

 

Volgens Monique de Groot zijn de stappen naar een ‘klimaatrobuuste gemeente’ in grote lijnen duidelijk, namelijk stresstest, dialoog en uitvoering. Tauw begeleidt gemeenten in dit proces en gebruikt de Tygron Watermodule bij al deze stappen als ondersteuning.

Fase 1 Stresstesten

De eerste fase is inzicht krijgen in de huidige situatie door middel van een stresstest. Len Geisler (Tauw) toont hoe je met het Tygron Platform op verschillende abstractieniveaus naar resultaten van stresstesten kan kijken. 

Bij bijvoorbeeld wateroverlast krijg je een goed beeld over begin- en eindpunt, maar ook over stroomrichting. 

Hittestress. In de toekomst gaat het steeds vaker voorkomen dat er plekken zijn waar de gevoelstemperatuur zo hoog is dat je niet meer goed kan functioneren. Daarom is het van belang om koele plekken inzichtelijk te hebben. 

Bomen hebben veel invloed op hittestress. Maar de exacte locatie van bomen zitten vaak niet goed in de open data. Daarom werkt Tauw zelf aan data waar die bomen wel goed in zitten, met behulp van machine learning. Deze gegevens voegt Tauw zelf toe aan de open data die Tygron standaard inlaadt. 

Bij stresstesten is hitte ook een belangrijk aandachtspunt en daarom werkt Tygron aan een verbeterde hittestress-module conform de DPRA bijsluiter (de nieuwe standaard die door RIVM en Wageningen Universiteit is ontwikkeld). Een eerste versie komt al deze week op de Preview server beschikbaar. Een van de belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige versie is dat er gewerkt wordt met de impact van schaduwen. Komende periode wordt deze module nog verder aangevuld en verbeterd. 

Fase 2 Dialoog

De tweede fase is over de resultaten van de stresstesten in discussie gaan met belanghebbenden, denk aan gemeenten, burgers, ondernemers en calamiteitenorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld aan bewoners van een wijk de stelling voorgelegd hoe groot het probleem is als een deel van hun wijk niet bereikbaar is na een heel heftige bui. Een uitkomst hiervan kan zijn dat in bepaalde straten helemaal geen water op straat mag blijven staan. Om te bekijken hoe aan deze eis kan worden voldaan, wordt opnieuw het Tygron Platform gebruikt. De impact van verschillende stedebouwkundige plannen wordt inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. 

Fase 3 Uitvoering

Scenario’s die worden onderzocht op het platform zijn bijvoorbeeld: een park inrichten als wadi, groene afgekoppelde daken, een waterbergende weg en de verlaging van tuintjes. De impact van deze opties wordt aan tafel met beleidsmakers en betrokkenen verkend en hierdoor ontstaat meteen discussie. 

 • Demo: Snakeware Augmented Reality app
 • Door: Arjen de Jong van Snakeware – arjen@snakeware.nl

Snakeware heeft samen met Waterschap Noorderzijlvest en Tygron een Augmented Reality app ontwikkeld. Modellen worden vanuit Tygron door middel van AR op tafel gevisualiseerd en ingezet om de dialoog aan te gaan. Bewoners kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe hun eigen wijk of stad eruit ziet na een enorme bui. Tijdens het Tygron Water Symposium was het mogelijk om de oplossing zelf te ervaren.

Na afloop van het symposium vertrok het team snel naar Amsterdam voor de uitreiking van de Dutch Interactive Awards afgekort de DIA’s. Tijdens de uitreiking heeft de oplossing een zilveren award in de categorie “Nieuwe interfaces” behaald. Deze awards worden uitgereikt aan de beste digitale oplossingen van afgelopen jaar. De ‘unieke combinatie van betrouwbare data uit Tygron, maatschappelijke relevantie en een innovatieve interface’ is volgens de vakjury een unieke, prijswinnende combinatie.  

 

 • Sessie: Tygron voor dialoog: stresstest in 1 dag 
 • Door: Willemijn Rossen van Waterschap Zuiderzeeland – w.rossen@zuiderzeeland.nl

Met ‘stresstest in 1 dag’ biedt Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Aveco de Bondt een krachtige les in klimaatadaptatie aan gemeenten. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol. Het doel is bewustwording creëren en met elkaar in gesprek komen.

Voordat de eendaagse stresstest van start gaat, komt er ongeveer een week aan voorbereiding bij kijken. Gegevens worden verzameld van de participerende gemeenteen de stresstesten worden berekend op het Tygron Platform

Plek op de agenda

Op de dag zelf komen medewerkers van de gemeente van verschillende afdelingen bij elkaar. Zij krijgen een algemene presentatie om iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Een medewerker van Aveco de Bondt presenteert vervolgens de resultaten van de stresstesten met behulp van de 3D visualisatie van het Tygron Platform. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag met de probleemlocaties. De impact van verschillende aangedragen maatregelen wordt direct bekeken met behulp van het Tygron Platform. Dan volgt het actieve onderdeel van de dag. Deelnemers fietsen gezamenlijk naar de probleemlocaties om daar ter plekke te kijken.  

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling aan bestuurders en raad. Dit heeft als belangrijk effect dat het onderwerp nu zichtbaar is en een plek heeft op de agenda. Je ziet dat er ook weer nieuwe vragen uit voortkomen en dat deze worden opgepakt.

Resultaten

De stresstest in 1 dag is in de gemeentes Urk, Lelystad en Zeewolde toegepast. De inzet van het Tygron Platform heeft daar heel duidelijk bijgedragen aan een gezamenlijk en breed gedragen begrip van de materie. Zeewolde zet nu sterk in op het vergroten van de bewustwording bij bewoners en bedrijven. In Lelystad koppelen ze de uitkomsten aan plannen als de omgevingsvisie. In Urk nemen ze de resultaten mee in de watervisie en zijn er ook verdiepende vervolg-stresstesten georganiseerd.

 

 

Doorbraak Noordersluis ter lering en vermaak

Naast al het serieuze werk dat wordt gedaan met het Tygron Platform is er ook ruimte voor entertainment. Zoals deze ‘What if… casus’ van Waterschap Zuiderzeeland.

Na de Waterschapsverkiezingen van van 20 maart kregen alle waterschappen in Nederland een nieuw bestuur. Veelal keerden dezelfde gezichten terug, maar er kwamen natuurlijk ook een hoop nieuwe bestuursleden bij. Om de nieuwelingen te laten kennismaken met de werkzaamheden en het werkgebied besloten Marijke Visser en Rumanah Phentaphati van Waterschap Zuiderzeeland -als onderdeel van een groter kennismakingsprogramma- het Tygron Platform in te zetten voor een bijzondere speurtocht.

Marijke Visser – Adviseur Waterveiligheid Waterschap Zuiderzeeland

Marijke Visser legt uit: “Een van de vragen bij gemaal Wortman was wat er zou gebeuren als de naastgelegen Noordersluis het zou begeven. Waar zou de overlast het grootst zijn?” Voor het antwoord gebruikten ze het Tygron Platform, zowel voor de berekeningen als de visualisatie. Visser: “Het was voor ons de eerste keer dat we een filmpje maakten in het platform en we hebben er wel een paar middagen over gedaan. Door tijdsdruk is het resultaat niet helemaal optimaal, maar zijn we eigenlijk best tevreden.”

Visser en Phentaphati gingen uit van de aanname dat de sluisdeuren het begeven, maar dat de sluis zelf het zou houden, waardoor er dus geen bresgroei optreedt. De bestuurders kregen de vraag waar de overlast het ergst is. Visser: “De overstroming zoals die berekend is, duurt 12 uur omdat we veronderstellen dat we de sluiskolk in die tijd weer dicht hebben.” Dan lachend: “Of dat in het echt ook zo is moeten we nog maar afwachten!”

In het filmpje vliegt de camera vanaf vliegveld Lelystad over Lelystad langs een paar locaties van het Waterschap Zuiderzeeland (zoals het waterschapshuis, AWZI en het gemaal). Bekijk het filmpje en zie of u het antwoord weet.

De nieuwe watermodule van het Tygron Platform

Volledige controle over het eigen watersysteem met het Tygron Platform

De integrale watermodule van het Tygron Geodesign Platform is overzichtelijke software die risico’s in kaart brengt, oplossingen doorrekent en verschillende scenario’s inzichtelijk maakt voor alle belanghebbenden. Door klimaatsverandering moeten we ons watersysteem voorbereiden op extremen, zoals droogte en overstromingen. Maar ook waterkwaliteit is van levensbelang voor mens, dier en planten. 

Bekijk hieronder hoe de overstromingsmodule werkt.

Bekijk hieronder hoe de Waterkwaliteitsmodule werkt.

In korte tijd kunt u zelf verschillende scenario’s toetsen, zoals bij een overstroming. Realistische waterbewegingen tonen direct hoe diep het water komt en hoeveel tijd er is voor evacuatie. Ook maatregelen als het plaatsen van dijken worden in real time getoetst.

De resultaten zijn onmiddellijk inzichtelijk op alle mogelijke platformen in 3D, 2D of in een van de uitgebreide analytische datasets. De 3D wereld zorgt ervoor dat ook niet-experts de uitkomsten goed begrijpen. Zo kunnen initiatiefnemers en stakeholders doeltreffend plannen maken en beleid opstellen.

De strijd tegen de dalende bodem – RE:PEAT

Bodemdalingsproblematiek in veenweidegebieden

Een dalende bodem leidt tot problemen. Het middel om dat te voorkomen ook. Belanghebbende partijen moeten gezamenlijk tot oplossingen komen, maar hebben ze de complexiteit al helder? RE:PEAT biedt het inzicht.

Bodemdaling in veenweidegebieden is in Nederland een groot probleem. Veengrond is alom aanwezig in Nederland. Veel wordt ingezet als landbouwgrond, maar er zijn ook complete woonplaatsen op gebouwd. Omdat veen onderhevig is aan oxidatie en inklinking, zakt de bodem ongelijkmatig. Met grote gevolgen voor de bebouwing en de agricultuur, denk aan scheurschade in gebouwen, breuken in het wegdek en ondergrondse leidingen en een toenemend verschil tussen het water achter de dijken en het land wat droog gehouden moet worden.

De meest voor de hand liggende oplossing voor bodemdaling is het stoppen van de oxidatie. Veen dat onder water staat oxideert niet, dus door de bodem nat te houden wordt de daling sterk geremd. Maar dit middel heeft ook z’n nadelen. Een nattere bodem zorgt voor vochtschade in woningen, gewasschade en verminderde wateropslag in het geval van ernstige regenval.

Rekenmodellen van experts

Tygron heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) RE:PEAT ontwikkeld, een instrument om de bodemdalingsproblematiek inzichtelijk te maken. Met de expertkennis van het waterschap als basis, berekent het Tygron Geodesign Platform de daling van de bodem over een periode van 1 tot 100 jaar. De uitkomsten hiervan worden vervolgens gebruikt in rekenmodellen om te bepalen hoe veel slechter (of beter) de situatie wordt naarmate de bodemdaling toe- of afneemt.

Er wordt een prognose gegeven over de kosten van waterbeheer, schade aan gebouwen en infrastructuur, de wateroverlast bij zware regenval, de rendabiliteit van het boerenbedrijf, en de kwaliteit van zowel de natuur als het water.

Oplossingen

RE:PEAT is ook ontwikkeld om oplossingen te verkennen. Verschillende belanghebbende partijen zijn binnen de tool vertegenwoordigd.

 • Het waterschap heeft het waterbeheer in handen. Het kan de waterstanden manipuleren, maar draait ook op voor de kosten die uit dat beheer voortkomen.
 • Agrariërs hebben hun bedrijfsvoering verfijnd voor de grond waar ze nu werken. Met deze tool kunnen ze verkennen of een verandering van hun bedrijfsvoering rendabel is in een nieuwe situatie.
 • De gemeente heeft de verplichting om de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied hoog te houden, maar weet tegelijkertijd dat een gezonde economie van groot belang is.

Gezamenlijk onderhandelen de partijen en plannen zij een maatregelenpakket dat hun belangen behartigd.

Henk van Hardeveld van HDSR: “Boeren, bewoners, natuurmensen: iedereen zit met elkaar aan tafel naar hetzelfde scherm te kijken. Iedereen ziet wat veenbodemdaling voor ieder van hen voor gevolgen heeft. Men kan daarop direct reageren. Veel krachtiger krijg je het niet om echt samen te gaan werken aan oplossingen.”

Actuele thema’s

RE:PEAT is in de afgelopen jaren veelvuldig ingezet voor de aanpak van bodemdaling, maar het blijkt ook uitstekend te werken als doorrekenmiddel. Doordat de rekenmodellen zo nauw aansluiten met de actuele thema’s worden bijvoorbeeld gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met verschillende scenario’s. Het werkt ook als planning tool voor potentiële maatregelen om de problematiek aan te pakken.

Waterschap Vechtstromen voert stresstesten uit

In het Deltaprogramma staat dat gemeenten een verplichte stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren. Het Tygron Platform is daar een uiterst geschikt model voor.

Waterschap Vechtstromen heeft meerdere medewerkers getraind in de bediening van het Tygron Platform. Het waterschap gebruikt de software om in korte tijd een stresstest uit te voeren en daar vervolgens maatregelen mee door te rekenen.

Tom Grobbe van waterschap Vechtstromen verteld:

“Ik was verbaasd hoeveel informatie je uit vrij beschikbare ‘big data’ kan halen. Doordat allerlei verschillende gegevens worden gebruikt, kun je het instrument inzetten voor vrijwel alle ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij gebruiken het voor wateroverlast en hittestress maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar verkeersstromen, geluidshinder, fijnstof, enzovoort. Dit maakt het mogelijk om integrale afwegingen te maken, breder dan alleen het waterdomein.
De rekentijden zijn extreem kort. Hierdoor kun je maatregelen ter plekke doorrekenen tijdens interactieve sessies met bewoners. Je zou bijvoorbeeld kunnen inzoomen op de achtertuin van een bewoner en zien wat het effect van een flinke hoosbui is op zijn of haar achtertuin. Daar kun je dan ter plekke een maatregel op loslaten om te zien wat het doet. Als iedereen een regenton krijgt, is het probleem dan opgelost? En wat zijn de kosten? Wegen die kosten op tegen de schade die je ermee voorkomt? En heeft de maatregel misschien ook invloed op de hittestress? Daarmee maak je het heel tastbaar. Dat is de kracht van dit soort instrumenten. Het is niet meer nodig om achteraf nog allerlei berekeningen te maken om een paar weken later met een oplossing te komen.”

Het artikel kunt u hier terug lezen: https://www.vechtstromen.nl/@37742/stresstest-stad/

Waterkwaliteit

In Samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontwikkelt Tygron een Waterkwaliteitsmodule voor het Tygron Platform.

Bekijk hier de introductiefilm:

Overstromingen

In samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelt Tygron een overstromingsmodule voor het Tygron Platform. Bekijk hier de introductiefilm van de overstromingsmodule.

Wat gebeurt er wanneer er op één of meerdere locaties een dijk doorbreekt? Hoeveel tijd is er om te evacueren? Kunnen we de impact van een overstroming beperken door, bijvoorbeeld, een boezemsysteem te compartimenteren? De integrale watermodule op het Tygron Platform geeft de mogelijkheid om in korte tijd meerdere scenario’s te initiëren en toetsen.

“De Johan Cruijff van het Watermanagement”

Het is 2013 als Melanie Schultz van Haegen, toenmalig Minister van Infrastructuur en Milieu in De Wereld Draait Door door Matthijs van Nieuwkerk wordt gevraagd wie ‘de Johan Cruijff van het Watermanagement’ is. Tot ieders verrassing noemt de minister het tot dan toe volledig onbekende bedrijf Tygron. Zie het fragment hier terug:

Nu, vijf jaar later, werkt een derde van alle waterschappen intensief met het Tygron Platform. Het platform is inmiddels een integraal waterinstrument, geschikt om én op hoge resolutie én met hoge snelheid zowel situaties van te veel overstroming, en te weinig water, als de waterkwaliteit inzichtelijk te maken op regionale schaal.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gebruikt de software voor het uitvoeren van de watertoets, en voor het berekenen en afstemmen van bodemdalingsproblematiek met belanghebbende. Waterschappen als Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Vechtstromen voeren stresstesten uit met het platform.

De ontwikkelingen staan niet stil. Samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland wordt het Tygron Platform doorontwikkeld om waterkwaliteit en grootschalige overstromingen te kunnen berekenen.

Blijft u graag op de hoogte? Op 17 september is er een bijeenkomst voor waterschappen.

Ga naar evenement

Tygron rekent water op hyper-resolutie

Tygron heeft onlangs een simulatie van een watermodel uitgevoerd op 1 miljard rekencellen. Ter illustratie; met 1 miljard cellen kun je een gebied van 30km x 30km onderverdelen in rekencellen van 1m x 1m. Het gebruik van veelgebruikte discretisatie-technieken in watermodellen, unstructured grids en subgrids, is hierbij niet nodig. Dit is een prima basis voor het doorrekenen van regionale watersystemen met het Tygron Geodesign Platform.

Het Tygron Platform is een integraal instrument, geschikt om op hoge resolutie én hoge snelheid watervraagstukken in combinatie met andere thema’s (energie, verkeer, luchtkwaliteit, etc) inzichtelijk te maken. Tygron bedient een diverse groep gebruikers, binnen en buiten de watersector. Al deze gebruikers hebben iets gemeen; de behoefte aan berekeningen op hoge snelheid en hoge resolutie.

Hoe werkt rekenen op videokaarten?

De snelste computers in Nederland en de wereld rekenen tegenwoordig op videokaarten (GPUs) en verpulveren oude snelheidsrecords. Rekenkracht beschikbaar maken via GPUs is een vakmanschap uitgevoerd door informatica-experts. Er komt veel kennis van hardware en software bij kijken.

Het beschikbaar maken van GPU-rekenkracht als service voor modelberekeningen kent grofweg de volgende stappen:

 1. Keuze van de juiste GPU. Binnen het topsegment GPUs wordt de GPU gekozen die de beste performance (rekenkracht) levert voor de minste euro’s.
 2. GPUs clusteren. GPU’s worden naast elkaar geplaatst in ‘clusters’. Hierbij komt veel kennis van hardware kijken: centrale processors (CPUs), geheugen, glasvezel, maar bijvoorbeeld ook de koeling van servers en serverruimtes.
 3. Clusters aansturen. Custom-made software is nodig om de enorme hoeveelheid data binnen de GPU-clusters af te handelen en zo de rekenkracht van de GPUs optimaal te benutten
 4. Berekeningen uitvoeren. Als laatste stap worden data en modellen aangesloten. Hieronder valt ook de keuze voor het numerieke schema van een model; de methode waarmee een set vergelijkingen wordt opgelost. De keuzes gemaakt in numerieke schema’s hangen weer samen met stap 1 t/m 3 hierboven beschreven.

Bij Tygron worden GPU-clusters letterlijk vanaf de grond af aan en eigenhandig opgebouwd. Het resultaat is een stabiele, snelle rekenservice voor onze gebruikers.

Waarom werkt dit niet met modelcodes van bestaande watermodellen?

Numerieke schema’s van bestaande modelcodes zijn niet geschreven voor het doorrekenen op GPUs. Het valt dus ook niet te verwachten dat, bijvoorbeeld, een Modflow grondwater-berekening sneller uitgevoerd kan worden op GPUs. Dit geldt niet specifiek voor Modflow, maar voor vrijwel alle bestaande modelcodes gebruikt door de Nederlandse watersector.

Doorrekenen van heel Nederland op 1m X 1m binnen handbereik

Sinds 2017 zijn er 25 miljoen rekencellen beschikbaar voor elke project opgebouwd binnen het Tygron Platform. Begin 2019 is het doel het veertigvoudige door te kunnen rekenen; 1 miljard.

Trek deze lijn door en in 2020 is 90 miljard cellen prima haalbaar. Daarmee kan een gebied ter grootte van 300km X 300km, groter dan Nederland, onderverdeeld worden in rekencellen van 1m X 1m.

En; de hele wereld kan met 90 miljard cellen weer onderverdeeld worden in rekencellen van +/- 125m x 125m….