Een lesje klimaatadaptatie voor gemeenten

Met ‘stresstest-in-één-dag’ biedt Aveco de Bondt in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland gemeenten een krachtige les in klimaatadaptatie. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol.

Lelystad en Zeewolde zijn de twee gemeenten waar medewerkers de ‘spoedcursus’ inmiddels hebben doorlopen. Hoe ziet zo’n eendaagse stresstest eruit?

Medewerkers uit verschillende vakgebieden, zoals milieu, ruimtelijke ordening en infrastructuur, krijgen ‘s ochtends een aantal locaties gepresenteerd die kwetsbaar zijn voor klimaateffecten, zoals hittestress of wateroverlast. Het Tygron Platform wordt ingezet om de knelpunten te tonen in een 3D wereld.

Op de fiets

“Ambtenaren krijgen eigenlijk eerst een lesje klimaatadaptatie”, zegt Simon Troost van Aveco de Bondt. “Wat zijn de veranderingen die ze kunnen verwachten de komende jaren en waar steken ze als eerste de kop op. We kijken op wijkniveau naar de problemen en ook naar de verschillen tussen wijken. Vervolgens worden de oplossingen verkend. Dat hoeft natuurlijk niet meteen een definitieve oplossing te zijn. Dat medewerkers zich bewust worden van de problematiek is een belangrijke eerste stap. Met Tygron is gekeken naar de effectiviteit van de aangedragen oplossingen waardoor voor iedereen direct zichtbaar wordt of de ideeën zoden aan de dijk zetten.”

Na de theorie stappen de ambtenaren op de fiets en bezoeken de gebieden in kwestie. Daar zien ze met eigen ogen wat de risico’s zijn en of de bedachte oplossingen haalbaar zijn.

Die hands-on benadering stimuleert het gericht zoeken naar oplossingen en het afstemmen van de plannen met de verschillende afdelingen.

Dialoog

Bij terugkomst evalueren de deelnemers de bevindingen van de dag. Klimaatveranderingen veroorzaken specifieke problemen die vragen om een specialistische aanpak. Door hun gezamenlijke brede vakkennis komen de deelnemers tot oplossingen die al snel zijn in te passen.

Later op de avond presenteren ze de bevindingen aan de gemeenteraad. Ook daar wordt het Tygron Platform ingezet om het verhaal te ondersteunen, met beeld en data.

“Het Tygron Platform is een prima middel voor een dialoog”, zegt Troost. “Je maakt de problemen direct inzichtelijk door het visuele karakter van de software. Het is in 3D, waardoor het probleem van alle kanten bekeken kan worden. De hoge rekensnelheid maakt het mogelijk om on the fly aanpassingen te maken en door te rekenen zodat de effectiviteit van de maatregelen zichtbaar worden. En alles is gebaseerd op realistische rekenmodellen.”

De visie van gemeente Den Haag

Het Tygron Platform maakt het mogelijk dat initiatiefnemer, belanghebbenden en bevoegd gezag met één klik op de kaart inzicht krijgen in wat er op een bepaalde plek wel en niet kan en welke regels er gelden.

Alle relevante informatie komt uit openbare bronnen (bijvoorbeeld PDKO), of is door een adviesbureau of de experts van een gemeente zelf toe te voegen. Al deze data voeden automatisch modellen voor verkeer, milieu, geluid en externe veiligheid en zijn gekoppeld aan het Geodesign Platform van Tygron.

Effecten van initiatieven in de fysieke leefomgeving worden hiermee integraal afgewogen en het resultaat van een initiatief wordt toegankelijk gepresenteerd aan de belanghebbenden.

Belangrijke informatie over de leefomgeving en de veranderingen die daarin worden doorgevoerd, zijn direct in een realistische 3D wereld zichtbaar. Omdat in het model de data betrouwbaar is en gemakkelijk beschikbaar, helpt het model bij goede en snelle besluitvorming.

Casus Den Haag

De gemeente Den Haag werkt veel met het Tygron Platform. Om de stip op de horizon duidelijk te maken, heeft de gemeente Den Haag dit filmpje gemaakt.

 

 

Premier Mark Rutte speelt een spelletje

Minister president Mark Rutte en toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz speelden allebei een rol in een serious game, opgezet door Tygron. In de sessie werd een bestaande casus in Den Haag besproken aan de hand van een urban planning simulatie op het Tygron Platform. Rutte nam de rol van projectontwikkelaar op zich en Schultz vertegenwoordigde de bewoners.

De sessie verliep precies zoals dat in het kader van de nieuwe Omgevingswet moet gebeuren in de toekomst. Stakeholders zitten al in een vroege fase gezamenlijk om de tafel en praten, gesteund door een accurate simulatie van de toekomstige situatie, goed geïnformeerd met elkaar. Op deze manier is er sneller consensus en bespaart men dus tijd en geld.

Bekijk hier de ‘botsproef’ met premier Rutte:

Interactieve MER voor Omgevingsvisie Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan de inzet van het Tygron Platform, dat op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen.

Lees het hele artikel hier:

https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/interactieve-mer-omgevingsvisie-provincie-utrecht.html

Waterschap Vechtstromen voert stresstesten uit

In het Deltaprogramma staat dat gemeenten een verplichte stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren. Het Tygron Platform is daar een uiterst geschikt model voor.

Waterschap Vechtstromen heeft meerdere medewerkers getraind in de bediening van het Tygron Platform. Het waterschap gebruikt de software om in korte tijd een stresstest uit te voeren en daar vervolgens maatregelen mee door te rekenen.

Tom Grobbe van waterschap Vechtstromen verteld:

“Ik was verbaasd hoeveel informatie je uit vrij beschikbare ‘big data’ kan halen. Doordat allerlei verschillende gegevens worden gebruikt, kun je het instrument inzetten voor vrijwel alle ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij gebruiken het voor wateroverlast en hittestress maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar verkeersstromen, geluidshinder, fijnstof, enzovoort. Dit maakt het mogelijk om integrale afwegingen te maken, breder dan alleen het waterdomein.
De rekentijden zijn extreem kort. Hierdoor kun je maatregelen ter plekke doorrekenen tijdens interactieve sessies met bewoners. Je zou bijvoorbeeld kunnen inzoomen op de achtertuin van een bewoner en zien wat het effect van een flinke hoosbui is op zijn of haar achtertuin. Daar kun je dan ter plekke een maatregel op loslaten om te zien wat het doet. Als iedereen een regenton krijgt, is het probleem dan opgelost? En wat zijn de kosten? Wegen die kosten op tegen de schade die je ermee voorkomt? En heeft de maatregel misschien ook invloed op de hittestress? Daarmee maak je het heel tastbaar. Dat is de kracht van dit soort instrumenten. Het is niet meer nodig om achteraf nog allerlei berekeningen te maken om een paar weken later met een oplossing te komen.”

Het artikel kunt u hier terug lezen: https://www.vechtstromen.nl/@37742/stresstest-stad/

Tygron in het nieuws

Wekelijks maakt de grootste Nederlandstalige nieuwssite Nu.nl een korte journalistieke reportage van een uniek Nederlands bedrijf. Tygron CEO Florian Witsenburg vertelt over het ontstaan van het bedrijf en de unieke toepassingen van het Tygron Geodesign Platform.

Bekijk hier de Nu.nl reportage:

Tygron presenteert botsende sterren in Noordwijk

Botsende sterren in Noordwijk 

Botsende sterren? Heeft het ESTEC center in Noordwijk iets bijzonders in het heelal waargenomen of is er tussen BN’ers in de regio een meningsverschil ontstaan? Niets van dat alles. Gemeenteraadsleden uit Noordwijk denken namelijk aan iets anders als ze het hebben over sterren: de Omgevingsvisie van Noordwijk 2030.

Noordwijk loopt voorop op veel gemeentes omdat zij al een visie hebben opgesteld in het kader van de Omgevingswet. In deze visie zijn 7 sterren gedefinieerd die representatief zijn voor Noordwijk. Om te zien hoe deze visie ingezet past in de praktijk, hebben eind april raadsleden, ambtenaren en een aantal inwoners/partners van de gemeente de workshop ‘Botsproeven’ gevolgd.

Dit zijn de 7 sterren:

  • Energieke samenleving
  • Geweldige sportmogelijkheden
  • Sfeervolle dorpskernen
  • Aantrekkelijke leefomgeving
  • Rijke natuur
  • Veelzijdige economie en toerisme
  • Uitstekende bereikbaarheid

Waarom een botsproef?

In een botsproef in het kader van de Omgevingswet worden thema’s uit de Omgevingsvisie of een Omgevingsplan getoetst aan reële casussen. Het doel hiervan is toetsen of de beoogde visie daadwerkelijk werkt zodra de Omgevingswet is ingegaan. Eigenlijk een soort van simulatie dus. Er is geen vaste vorm voor een botsproef, zo kan de visie bijvoorbeeld in een rollenspel of in een debat getoetst worden.

De gemeente Noordwijk heeft Tygron gevraagd om voor hen de invulling en uitwerking van de workshop botsproeven te doen.

Wie is Tygron?

Tygron is een softwarebedrijf gevestigd in Den Haag dat het Tygron Geodesign Platform heeft ontwikkeld: een softwarepakket in de cloud waarmee met behulp van open data automatisch en snel een accuraat 3D model gegenereerd kan worden. Het 3D model is dus opgebouwd uit (centraal ontsloten) open data, desgewenst aangevuld met extra informatie. Op het Tygron Platform is het vervolgens mogelijk om scenario’s door te rekenen op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld hittestress, geluidsoverlast en wateroverlast.

Proeven aan de praktijk

In de ‘Workshop Botsproeven’ werd een reële casus getoetst op de zeven sterren. Hiervoor heeft Tygron uit de Omgevingsvisie een toetsingsmodel gedistilleerd waardoor drie scenario’s voor een herontwikkelingslocatie in Noordwijk op vier indicatoren/thema’s (voldoen aan de woningvisie, geluidsoverlast, ruimtelijke kwaliteit en verkeersdrukte) getoetst kon worden.

In real time werd tijdens de avond het effect van een scenario op de indicatoren ten opzichte van de originele situatie berekend. Deze indicatoren hebben een relatie met één of meerdere sterren. Uiteindelijk kon zo de score op de 7 sterren inzichtelijk gemaakt worden in een overzichtelijke tabel.

 

Fig. 1. Voorbeeld van een uitkomst van een scenario

 

Interactieve discussie

Met hulp van het Tygron Platform was het voor de deelnemers mogelijk om een duidelijk en eenduidig beeld te vormen over wat er gebeurde bij het uitvoeren van een bepaald scenario. Het model is opgebouwd uit basisdata (onder andere de basisregistraties en het Actuele Hoogtemodel Nederland) en verrijkt met eigen data van de gemeente (zoals het verkeersmodel in Noordwijk).

Het 3D beeld maakte het voor de aanwezigen direct inzichtelijk hoe het stedenbouwkundig plan er uit zou kunnen zien en wat voor effect zo een plan kan hebben op de omgeving. Hierdoor ontstond een interactieve en levendige discussie. Én waanden de aanwezigen zich al even in 2021, het jaar waarin de Omgevingswet van kracht gaat, omdat er met behulp van digitale instrumenten en centraal ontsloten data een integrale afweging over de fysieke leefomgeving gemaakt kan worden.

Fig. 2. Een van de denkbeeldige scenario’s bij de use case


Smaken verschillen

Natuurlijk waren er veel verschillende meningen en brandde er een stevige discussie los: over de relatie onderling tussen de sterren, op de manier van toetsen, op de impact van een scenario op de sterren, op de inzet van digitale middelen enzovoort. “Het is heel mooi om te zien hoe er gediscussieerd werd. Welke bijdrage levert het project. Welke ster gaat wat feller schijnen. Welke niet. Daar gaat het om. De discussie met elkaar”, was de reactie van een van de deelnemers. Al met al een geslaagde workshop!

Bent u hierdoor geïnspireerd geraakt en wilt u meer weten over botsproeven of het Tygron Geodesign Platform? Neem dan contact met ons op via info@tygron.com